PRIJAVA ZA UČEŠĆE I SMJEŠTAJ

Prijavu možete dostaviti Agenciji ‘PRiSMA – korporativne komunikacije’ na e-mail adresu agencije – prisma@t-com.me