TOPICS

 • Sinteza i reaktivnost biološki aktivnih jedinjenja
 • Nova saznanja u formulaciji farmaceutskih oblika i kozmetičkih proizvoda
 • Dijetetski suplementi – koristi, potencijalni rizici i zakonska regulativa
 • Fitoterapija – značaj i mjesto u preventivi i liječenju bolesti
 • Farmakogenomika – kako izabrati pravi lijek za pravog pacijenta
 • Biomedicina – moderator kvaliteta života
 • Uticaj toksičnih agenasa na zdravlje ljudi
 • Savremena i racionalna farmakoterapija
 • Kompetencije farmaceuta u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite
 • Značaj i uloga bolničkog farmaceuta u farmaceutskoj zdravstvenoj zaštiti
 • Regulativa i farmakovigilanca – saradnja relevantnih institucija kao preduslov uspješnosti
 • Aktuelni izazovi u farmaciji

GUIDELINES FOR WRITING ABSTRACTS

Pisanje sažetaka

 • Sažetke treba napisati na crnogorskom i engleskom jeziku
 • Tekst sažetka (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije) treba da sadrži maksimalno 300
 • U tekstu ne koristiti tabele, grafikone i ne navoditi literaturu
 • Sažetke treba pisati u programu Word for Windows upotrebom fonta Times New Roman (veličina slova 12), single-spaced, justified
 • Naslov pisati velikim, boldiranim slovima (veličina slova 14). Izbjegavati upotrebu skraćenica u naslovu sažetka
 • Ime i prezime autora i koautora napisati u novom redu (veličina slova 12). Podvući ime i prezime autora ili koautora koji će prezentovati rad
 • Navesti naziv institucije autora i koautora u novom redu. U slučaju različitih institucija koristiti oznake 1,2,3 itd. u superskriptu
 • Na kraju sažetka navesti do 5 ključnih riječi

Sending ABSTRACTS

 • Sažetak treba poslati kao prilog na sledeću e-mail address: radovi@kongres2019.me
 • U tekstu e-mail-a naglasiti željeni tip prezentacije (oralna ili poster prezentacija)

Napomena: Uz svaku poruku priložiti samo jedan sažetak! Jedan autor može da prezentuje najviše dva rada.

Abstracts reception

 • Deadline for abstracts: 10. 3. 2019.
 • Deadline for notification of acceptance and method of presentation 1. 4. 2019. Sažetak koji bude prihvaćen biće štampan u Zborniku radova.

Presentation of works

 • Vrijeme za usmena predavanja: maksimim 15 minuta
 • Dimenzije postera: 0,7 m x 1 m (tip: vertikalno)

Note: Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da donese konačnu odluku o tipu prezentacije svakog pojedinačno poslatog sažetka!

ENG